Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin

Thermacell teki vuonna 2022 yhteistyössä ulkopuolisen, teknistä ja tieteellistä konsultointia tarjoavan yrityksen kanssa tutkimuksen, jossa laadittiin Thermacell-laitteen todellista käyttöä kuvaavia skenaarioita. Tutkimuksessa käytettiin pinnoille laskeutuvan tehoaineen pitoisuuksia koskevasta tutkimuksesta saatuja tuloksia ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHAn) malleihin perustuvia malleja. ECHA on EU:n virasto, joka panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä ja edistää kemikaalien turvallista käyttöä.

Voiko Thermacell-laitteita käyttää ulkona lasten ja lemmikkien lähellä? Entä ympäristön kannalta, jos käytetään useita laitteita?

”Kyllä, Thermacell-laitteita voi käyttää monenlaisessa ulkokäytössä ja myös lasten ja lemmikkien lähellä. Arvioimme tuotteidemme pitkäaikaista käyttöä realististen skenaarioiden avulla käyttämällä käytön jälkeen ympäristöön jäävää pralletriinimäärää koskevia tietoja ja ECHAn riskinarviointimalleihin perustuvia malleja, joita muokattiin tähän tutkimukseen sopiviksi. Tutkimustemme mukaan Thermacell sopii monenlaiseen ulkokäyttöön, myös lasten ja lemmikkien lähellä. Thermacell-laitetta voi ECHAn riskinarviointivaatimusten perusteella käyttää kaikissa testatuissa skenaarioissa.”

 – John Hainze, tiede- ja tutkimusjohtaja, Thermacell Repellents, Inc.

ARVIOINTI

Menetelmä

Tutkimuksessa mallinnettiin pralletriinin lyhyt- ja pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja lemmikkeihin Thermacell-laitetta käytettäessä. Siinä laadittiin kolme skenaariota, jotka vastasivat todellisia Thermacell-laitteen käyttötilanteita. Tutkimuksessa käytettiin höyrystetylle tehoaineelle sopivaksi muokattua, ECHAn malleihin perustuvaa mallinnusmenetelmää sekä pinnoille laskeutuvan tehoaineen pitoisuuksia koskevan tutkimuksen tuloksia.


Skenaario 1: Vaikutukset ihmisiin ja lemmikkeihin

Mallinnettiin Thermacellista vapautuvalle pralletriinille altistumisesta aiheutuvaa riskiä ihmisille ja lemmikeille.

ARVIOIDUT ALTISTUMISREITIT:

Tutkimuksessa arvioitiin vaikutuksia ihokosketuksessa, hengitysilman kautta ja syödessä ruoan ja juoman kautta tapahtuvan altistuksen aikana.

Arvioidut altistuvat ryhmät:

Tutkimuksessa arvioitiin vaikutuksia eri-ikäisiin lapsiin, aikuisiin ja lemmikkeihin.


Skenaario 2: Vaikutukset käytettäessä useaa laitetta rajatulla alueella

Mallinnettiin pitkäaikaisessa käytössä Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön käytettäessä sataa Thermacell-laitetta yhden hehtaarin alueella.

Arvioidut altistumistasot:

Arvioitiin laitteiden kertakäyttöä ja toistuvaa käyttöä, jossa laitetta käytettiin päivittäin neljä tuntia 91 vuorokauden ajan.

Oletuksena oli, että hehtaarin alueella on yksi hyttystorjuntalaite jokaista 100 neliömetriä kohden.


Skenaario 3: Vaikutukset käytettäessä useaa laitetta vesistön lähellä

HUOM! Tutkimus on tehty koko Eurooppaa silmällä pitäen. Suomessa Thermacellia saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella.

Mallinnettiin pitkäaikaisessa käytössä Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksia käytettäessä 14:ää Thermacell-hyttystorjuntalaitetta järvellä, jonka halkaisija oli 333 m.

Arvioidut altistumistasot:

Arvioitiin laitteiden kertakäyttöä ja toistuvaa käyttöä, jossa laitetta käytettiin päivittäin neljä tuntia 91 vuorokauden ajan.

Oletuksena oli, että laitetta käytti 20 prosenttia 70 kalastajasta.
HUOM. Suomessa Thermacellia saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella.

TULOKSET

Johtopäätös:

Euroopassa ulkopuolisen laboratorion kanssa toteutettu ECHAn riskinarviointimalleihin perustuva tieteellinen mallinnustutkimus vahvistaa, että ulkokäytössä Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutukset ovat riskirajan alapuolella myös silloin, kun otetaan huomioon lapset ja lemmikit.

Pralletriinin käyttö Thermacell-laitteessa on riskirajan alapuolella

Ihmisiä ja lemmikkejä koskevien tulosten mukaan Thermacell-laitteen käytöstä aiheutuva altistumistaso on ECHAn malleihin perustuvan hyväksyttävän altistumisrajan alapuolella. Ympäristöä koskevien tulosten mukaan Thermacell-laitteen käytöstä ympäröivälle alueelle vapautuvan pralletriinin pitoisuus on pienempi kuin ECHAn malleihin perustuva haitattomaksi arvioitu pitoisuus.

Tutkimuksen mukaan pralletriinin käyttö Thermacell-laitteessa on riskirajan alapuolella kaikissa arvioiduissa skenaarioissa.
HUOM. Tutkimus on tehty koko Eurooppaa silmällä pitäen. Suomessa Thermacellia saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella.

Pralletriini leviää ilmassa nopeasti ja sen pitoisuus laimenee niin, ettei sitä pystytä mittalaitteilla havaitsemaan. Aine hajoaa ympäristöön päädyttyään:

  • Hajoaa ilmakehässä (puoliintumisaika 38 minuuttia)
  • Hajoaa välittömästi steriilin veden pinnalla altistuessaan auringonvalolle (puoliintumisaika 13,6 tuntia)
  • Hajoaa happea sisältävässä maaperässä (puoliintumisaika 2,9 vuorokautta)

Lähde: National Center for Biotechnology Information (2022). Pralletriinia koskeva PubChem-tietokannan huomautustietue, lähde: Hazardous Substances Data Bank (HSDB). Haettu 31.1.2022 osoitteesta https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/8169

Tutkimuksen lähdetiedot:

Chan J. & Cloke D. (2022), Human Health Exposure Assessment for Thermacell® Anti Mosquito II Containing Prallethrin (Etoc®), Exponent International Ltd, The Lenz, Hornbeam Business Park, Harrogate, HG2 8RE, UK, Document Number: 1502116.UK0 – 9757, 3rd February 2022