Tutkimus pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksista

Kuinka paljon pralletriinia jää ympäristöön?

Thermacell teki vuonna 2021 yhteistyössä ulkopuolisen EcoSafe Natural Products Inc. -laboratorion kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin Thermacell-hyttystorjuntalaitteen käytön aikana lähellä oleville pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin keskimääräinen pitoisuus. Koe tehtiin ulkona vallitsevia olosuhteita jäljittelevässä ympäristössä.

Onko Thermacellia turvallista käyttää ihmisten ja lemmikkien lähellä? Entä ympäristön kannalta?

Jotta näihin tärkeisiin kysymyksiin voidaan vastata, on ensiksi selvitettävä, kuinka paljon pralletriinia jää ympäristöön Thermacell-hyttystorjuntalaitteen käytön jälkeen. Saatujen tietojen avulla voidaan mallintaa käytön vaikutukset eri skenaarioissa, kuten lasten ja lemmikkien lähellä.

Tässä ensimmäisessä vaiheessa totesimme, että Thermacell-laitteen jatkuvan käytön jälkeen ympäristöön jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida havaita: alle yksi miljardisosa grammaa. Ympäristöön jäävän ainemäärän osalta Thermacell-hyttystorjuntalaite toimii siis selvästi riskirajan alapuolella.

KOE

Menetelmä:

Yksi Thermacell MR300 -laite asetettiin keskelle 4,5 metriä leveää koealuetta. Laitteen annettiin olla päällä yhtäjaksoisesti neljän tunnin ajan. Laitteen vaikutusalueelle sijoitettiin säännöllisin välein 12 telinettä, joissa kussakin oli eri korkeudella kolme paperista keräintä. Kokeessa oli siis yhteensä 36 keräyspistettä.

Koe toteutettiin hallitussa sisätilassa (20 m x 14 m x 5 m), jossa ilma ei liikkunut, eli olosuhteet vastasivat pahinta mahdollista tilannetta.

Paperiset keräimet keräsivät vaikutusalueella laskeutuneen tehoaineen.

Kaasukäyttöinen hyttystorjuntalaite
Pralletriinimatto
Paino: 1,7 g
Tehoaineen määrä: 0,185 pralletriinia (massaosuus 10,86 %)

Näytteet tutkittiin laitteen oltua päällä suljetussa tilassa neljän tunnin ajan.

Positiiviset kontrollinäytteet:

Koetta varten valmistettiin kymmenen pralletriinia sisältävää suodatinpaperinäytettä. Viittä näytettä ilmakuivattiin kymmenen minuuttia ja viittä neljä tuntia. Näytteet analysoitiin sen määrittämiseksi, oliko pralletriinia hävinnyt merkittävästi kuljetuksen ja kokeen aikana.

Negatiiviset kontrollinäytteet:

Koetta varten valmistettiin viisi nollanäytettä, joita altistettiin koepaikalla ilmalle neljän tunnin ajan. Neljän tunnin kuluttua nollanäytteet kerättiin ja analysoitiin sen määrittämiseksi, oliko kenttäkokeen, kuljetuksen ja analyysin aikana tapahtunut merkittävää ristikontaminaatiota.

TULOKSET

Johtopäätös:

Tutkimuksessa todettiin, että pralletriinia laskeutuu ympäröiville pinnoille erittäin vähän, jopa seisovassa ilmassa sisätiloissa. Koska Thermacell-laitetta ei ole tarkoitettu sisäkäyttöön, tulosten perusteella ulkokäytön osalta ei ole mitään syytä huoleen.

Ympäristöön jäävää määrää on käytännöllisesti katsoen mahdoton havaita.

Pinnoille laskeutuva määrä oli kaikissa 36 mittauksessa käytännöllisesti katsoen niin pieni, etteivät kehittyneet tieteelliset laitteet pystyneet havaitsemaan määrää. Pinnoille laskeutuva määrä on alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti eli alle yksi miljardisosa rusinan painosta.

Kenttäkokeen aikana pralletriinimaton paino väheni neljän tunnin aikana 0,35 g. Matot sisälsivät pralletriinia keskimäärin 10,86 % (tavoitemäärä; suurin määrä oli 11,40 %, pienin määrä 10,32 %), joten kenttäkokeen aikana vapautui noin 36 mg pralletriinia. Kaikista 36 kenttänäytteestä analysoitiin pralletriinin kokonaispitoisuus. Tulokset esitetään alla olevassa taulukossa.

Kaikkien kenttänäytteiden pralletriinipitoisuus oli toteamisrajaa tai määritysrajaa pienempi, kun käytettiin tähän tutkimukseen tarkoitettuja analyysimenetelmiä.

Analyyttisen kemian menetelmää kehitettäessä on tärkeää tietää, kuinka herkkä se on eli mikä on pienin määrä tehoainetta, joka voidaan havaita (toteamisraja, LOD), ja mikä on pienin määrä, joka voidaan mitata (määritysraja, LOQ). LOD ja LOQ ovat kemikaalikohtaisia eli kullekin tutkittavalle kemikaalille ominaisia. Tämä analyysimenetelmä perustui OECD:n ja Euroopan kemikaalivirasto ECHAn ohjeisiin.

Tutkimuksen lähdetiedot:

Bradbury, S.G. (2021), Determination of ETOC Deposition in a Simulated Outdoor Environment from Thermacell Repellents Inc.’s Thermacell Anti Mosquito II, EcoSafe Natural Products Inc., #16-6782 Veyaness Road, Saanichton, BC V8M 2C2, Canada, Study number: ESN354-36B, March 31, 2021