Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista tarhamehiläisiin

Thermacell Repellents teetti vuonna 2022 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Thermacell-pralletriinimaton vaikutuksia laitteen käyttöalueella lentäviin tarhamehiläisiin. Tutkimuksen tekivät hyönteistutkijat Roger Schürch ja Margaret Couvillon yhdysvaltalaisesta Virginia Tech -yliopistosta.

Tappaako Thermacell-laitteesta vapautuva pralletriini tarhamehiläisiä tai vaikuttaako se muuten niiden käyttäytymiseen?

Ei. Tutkimus koostui kolmesta kokeesta, joissa arvioitiin pralletriinia sisältävän Thermacell-hyttystorjuntamaton vaikutuksia hyttystentorjunta-alueella ruokaileviin tarhamehiläisiin sekä pralletriinimaton käytön aikana että sen jälkeen. Kuolleita tarhamehiläisiä ei ollut pralletriinilla käsitellyillä koeruuduilla eikä käsittelemättömillä koeruuduilla. Käsiteltyjen koeruutujen ja kontrolliruutujen välillä ei myöskään ollut tilastollisesti merkitseviä eroja mehiläisten ruokailu- ja pesäkäyttäytymisessä. Altistuminen Thermacellista vapautuvalle pralletriinille ei siis vaikuttanut tarhamehiläisiin tässä tutkimuksessa.

TUTKIMUSTIEDOT

Menetelmä

Tutkimuksessa käytettiin kolmea yksittäistä lasiseinäistä havainnointipesää, joista 100 metrin etäisyydelle asetettiin kaksi ruokintalaitetta. Kun 20 tarhamehiläistä oli koulutettu keräämään ravintoa kokeen ruokintalaitteista ja houkuttelemaan niille uusia kävijöitä, kaikkiaan 141 mehiläisen havaittiin myöhemmin keräävän ravintoa ruokintalaitteista. Kukin pesä koulutettiin käymään joko käsittelyruudun ruokintalaitteella (joka oli sijoitettu Thermacell-laitteen muodostamalle suoja-alueelle) tai kontrolliruudun ruokintalaitteella (ei pralletriinia vapauttavaa Thermacell-laitetta).

Kontrolliruudun ruokintalaitteella käyneiden mehiläisten ravinnonkeruuaktiivisuutta verrattiin Thermacell-laitteen muodostaman suoja-alueen sisällä sijaitsevalla ruokintalaitteella käyneiden mehiläisten aktiivisuuteen. Kummankin mehiläisyhdyskunnan mehiläisiä havainnoitiin myös 24 tuntia myöhemmin sen selvittämiseksi, oliko Thermacell-tuotteelle altistumisella mahdollisesti jälkivaikutuksia. Kokeita tehtiin kolmena eri päivänä, ja joka kerta havainnoitiin eri pesiä.

Koepaikka:

Prices Forkin tutkimusasema (Blacksburg, Virginia)

Ruokintalaitteet sijoitettiin 60 metrin etäisyydelle toisistaan ja 100 metrin etäisyydelle pesistä.

Arvioidut lajit:

Tarhamehiläinen (141 havaittua mehiläistä kaikkiaan kolmesta pesästä)

Altistuksen jälkeinen arviointi:

Tarhamehiläisten käyttäytymistä arvioitiin neljän tunnin ajan niiden käydessä Thermacell-laitteelle altistetulla ruokintalaitteella ja 24 tunnin kuluttua altistuksesta. Kokeessa otettiin jatkuvaa videokuvaa kaikkiaan 24 tuntia ja sitä saatiin jopa 8 tuntia mehiläistä kohti.

Ilmanäkymä:

Kontrolliruutu

Thermacell-laite, jossa oli tyhjä matto (ilman tehoainetta). Tällä varmistettiin, että pralletriinialtistuksen vaikutukset voitiin arvioida tarkasti.

Mehiläisten ruokintalaitteet

Ruokintalaitteet oli täytetty laadukkaalla sakkaroosiliuoksella, joka houkuttelee tarhamehiläisiä ja kannustaa niitä houkuttelemaan pesän muita mehiläisiä käymään ravintolähteellä.

Koeruutu

Thermacell-laite, jossa oli tavallinen pralletriinia sisältävä matto.

Pralletriinimaton paino: 1,7 g

Tehoaineen määrä: 0,185 g (massaosuus 10,86 %)

TULOKSET

Johtopäätös

Kaikkiaan kolmessa erillisessä kokeessa ei havaittu merkitseviä eroja tarhamehiläisten käyttäytymisessä pralletriinimaton sisältävän Thermacell-laitteen lähellä sijaitsevan ruokintalaitteen ja kontrollilaitteen lähellä sijaitsevan ruokintalaitteen välillä. Pralletriinilla käsitellyllä suoja-alueella ei myöskään havaittu tarhamehiläisten kuolleisuutta. Tiedot viittaavat siihen, ettei tuote vaikuta tuotteen käyttöalueella ravintoa kerääviin tarhamehiläisiin.

Ruokintalaitteilla käymisessä koevaiheen aikana laitteiden ollessa päällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kontrollin ja käsittelyn välillä. Myöskään tarhamehiläisten alttiudessa tanssia* ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kontrollin ja käsittelyn välillä. Niin ikään ruokintalaitteilla käynneissä 24 tunnin kuluttua koevaiheesta, jolloin käsittely tehtiin, ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kontrollin ja käsittelyn välillä.

Tämä osoittaa, että pralletriinia käyttävän Thermacell-laitteen käyttö ei vaikuta merkittävästi hyttystentorjunta-alueella lentäviin tai ravintoa kerääviin tarhamehiläiskantoihin.

*Mitä tarkoitetaan ”mehiläisten tanssilla”?
Tanssi on viestintämuoto, jota tarhamehiläiset käyttävät pesässä kertoakseen yhdyskunnan muille mehiläisille, missä laadukkaat ravintolähteet sijaitsevat. Mehiläiset houkuttelevat erilaisten liikkeiden ja äänien avulla pesän muita mehiläisiä käymään ravintolähteellä. Tanssi on keskeinen tekijä pesän selviytymisen kannalta.

*Dong S., Lin T, Nieh JC, Tan K. Social signal learning of the waggle dance in honey bees. Science. 2023 Mar 10;379(6636):1015-1018. doi: 10.1126/science.ade 1702. Epub 2023 Mar 9. PMID: 36893231.

Tutkimuksen lähdetiedot:

Couvillon, M. J., Ohlinger, B. D., Bizon C., Johnson, L. E., McHenry, L. C., McMillan, B. E., Schürch, R. (2023), A
volatilized pyrethroid insecticide from a mosquito repelling device does not impact honey bee foraging and
recruitment, Journal of Insect Science, Volume 23, Issue 6, November 2023, 11.